Def. uitkomsten denktank 'Culturele Impuls 2006'

27-02-2006

Denktank “Culturele impuls 2006”          (definitief)

Aanbeveling aan de Raad voor Opdracht College

voortvloeiend uit de ledenvergadering Cultuurplatform op 28 februari 2006

A)     Korte termijn (Uitvoering afgerond vòòr 1 september 2006)

B)      Opdrachtformulering college zittingsperiode    2006 – 2010

A)    Korte termijn

 • Directe voltooiing, zo mogelijk door de gemeentelijke afdeling Planologie & Bouwen, van het voorhanden maar niet afgeronde onderzoek Knelpunten Accommodatiebeleid, waarbij o.b.v. prioriteiten, een kostenindicatie per locatie wordt gegeven. (afronden vòòr 1 september 2006 om er gebruik van te kunnen maken bij de begroting 2007)
 • In april 2006 samenstellen van een gemeentelijke werkgroep, waarin raadsleden en platform, t.b.v. actualisering kaderstelling cultuurvisie 2006 – 2010 en opdrachtformulering nieuw College. Af te ronden vòòr 1 september 2006; dan terugkoppeling naar culturele veld, en komen tot een raadsvoorstel Cultuurvisie 2006-2012 dat behandeld kan worden bij de Begroting 2007.

B)    Opdrachtformulering college zittingsperiode 2006 – 2010

 • Algemeen
 • Aanscherpen Cultuurvisie 2006-2012 (als opvolger van de Cultuurvisie 2004-2010)
 • Verruiming beschikbaarheid Cultuurambtenaar, voor méér commitment en afstemming binnen de aandachtsvelden van het cultuurbeleid
 • Cultuurbereik en promotie
 • Informatieborden bij 5 invalswegen van Soest (Reeds eerder met positieve instemming in de Raad behandeld op 29 september 2004)
 • Culturele maandagenda gedurende proefperiode 10 x p/jr. huis aan huis (via TNT-post +/- 12.000 p/j in 15.660 brievenbussen) of mee laten drukken in het maandelijkse gemeentekatern “Op ’t Hoogt”.
 • Cultuurfestival Soest gedurende nieuwe raadsperiode continueren
 • Project: “Cultuur in de wijk” (Met je buur(t) naar cultuur), door aan te haken bij wijkgerichte activiteiten, waardoor meer culturele betrokkenheid in de wijk ontstaat.
 • Actieve opstelling gemeente richting provinciale subsidies, zoals actieplan cultuurbereik.
 • Accommodatiebeleid
 • Invoering van een Regeling Huurcompensatie t.b.v. de amateurkunst voor gebruik van (theater)zaalruimte, zoals Idea, Cabrio, Artishock, Cenakel, Oude Kerk, Hilton etc.), via uitbreiding van het Fonds Kleine Culturele Voorzieningen van 10.000 naar 15.000 Euro per jaar, waardoor 5.000 Euro beschikbaar komt voor tegemoetkomingen in zaalhuur  (gerelateerd aan onderzoeksresultaten accommodatiebeleid).
 • Steun uitbreidingsplannen Foyer/leescafé theater Idea en het optimaal benutten van de multifunctionele accommodatie aan de Willaertstraat. (i.v.m. het beschikbaar komen van de Joanneskerk)

“Liever gezellig uit in Soest, dan Soest uit!”

 • Uitvoering (urgente) knelpunten uit resultaten “onderzoek accommodaties”
 • Cultuurconsulent
 • Cultuurconsulent als onafhankelijke adviseur, informatiebemiddelaar en cultuur aanjager, voor het gehele culturele veld continueren; zo mogelijk positie verstevigen.
 • Stimulering doelgroepen
 • Cultuureducatie bevorderen waardoor jongeren meer betrokken raken bij de cultuur
 • Initiatieven als een jongerenplatform en C- 4 als nieuw beleid financieel ondersteunen.
 • Oprichten van een speciaal “Cultuurprogrammeringsfonds”
 • Als nieuw beleid, een nieuw subsidiefonds waaruit structureel gelden beschikbaar moeten komen voor programma’s, waardoor de diverse podia een kwalitatief betere en zekerder programmering kunnen voorbereiden en uitvoeren. (Jaarlijks 50.000 Euro beschikbaar stellen)
 • Fonds ook beschikbaar stellen voor risicodekking o.b.v. eindresultatenoverzicht
 • Duidelijke criteria opstellen waaraan een verzoek moet voldoen (bijv. xx% van totale uitkoopsom, maximum van €.x.xx per verwachte bezoeker etcetera).
 • Gemeentelijke subsidiefondsen
 • Meer transparantie doorvoeren, waardoor budget en besteding inzichtelijk wordt.
 • Inzage door indiener van het ambtelijk advies
 • Subsidie aanvraag procedure versnellen (Kleine culturele voorzieningen, Fonds maatschappelijk cultureel belang)
 • Grand Café
 • Het bevorderen van een Grand Café in Soest, als sociaal- en cultureel trefpunt voor alle geledingen uit de Soester bevolking. (bijv. De Lindenhof)
 • Kaderstelling Cultuurvisie
 • Jaarlijkse evaluatie cultuurvisie i.s.m. het Cultuurplatform

 

DEELNEMERS DENKTANK “CULTURELE IMPULS 2006”

Bert Smit                                   Bestuurslid Cultuurplatform / Discussieleider       

Jan Visser                                  Bestuurslid Cultuurplatform                        

Joan Heidinga                           Cabrio                                     

Jolanda aan de Stegge             Artishock                                 

Akke Wiersma                           Idea                                        

Antoinette van Arts                    Balans                                     

Patricia Adema                          Odeon / Muziekgezelschappen                

Folkert Sluiter                           jongeren / Bands                       

Hanneke Delis                           Muziekschool                           

Berna Kousemaker                    Koren                                      

Imelda Lavaleye                         Beeldend kunstenaar       

 

INDIVIDUELE CONSULTATIE  CONCEPTNOTITIE “CULTURELE IMPULS 2006”

Wim de Kam

Werner Paans

Kees Waagmeester

 

DE NOTITIE WERD OP 27 FEBRUARI BEHANDELD TIJDENS DE LEDENVERGADERING IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
RETO
Gemeente Soest