Definitieve versie Reactie Cultuurvisie 2010-2014

01-05-2009

Op 19 mei jl. vond er, in het bijzijn van het culturele veld, een presentatie en discussie plaats in de Raadzaal inzake de concept Cultuurvisie 2010-2014.

Graag verwoorden wij, mede namens het culturele veld, hierbij de reacties en aanbevelingen.

1. Algemeen

 • Enkele aanwezigen ervaren de concept cultuurvisie als weinig ambitieus en inspirerend
 • Deelname en participatie aan cultuur is geen luxe of vrijetijdsbesteding, maar een maatschappelijke noodzaak (uitspraak Raad voor Cultuur). Gelet op het grote belang voor het goed functioneren van kunst en cultuur verzoekt het culturele veld de financiële post per hoofd van de Soester bevolking in de loop van de jaren naar boven bij te stellen.

( in de concept cultuurvisie €. 46,93 (’09) naar €. 47,11 (’14).  (is: 0,38%)

Voorstel Cultuurplatform een groei in de cultuurvisie-periode naar €. 50,00 per bewoner. (is: 6,54%)

Landelijk gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten (Bureau Berenschot) € 92,00 (’09).

 • De inzet van de gemeente t.b.v. het cultuurbereik voor de jeugd juichen wij van harte toe
 • Verbetering van het cultureel ondernemerschap is belangrijk en een gezamenlijke inspanning. Graag werken wij mee aan een deskundigheidsbevorderingplan
 • De samenwerking met het Toeristisch Platform Soest en het Cultuurplatform zien wij als een belangrijke promotionele stap voor Soest als geheel
 • De Gemeente Soest zal i.s.m. het Cultuurplatform mogelijkheden voor kunst en cultuur op de Paltz moeten onderzoeken en zo mogelijk ondersteunen
 • De inzet t.b.v. kunst in de openbare ruimte (waarbij zo mogelijk ook de lokale kunst wordt betrokken) ondersteunen wij van harte
 • Nieuwe subsidievormen op het gebied van; de 100-stoelenregeling, huurcompensatiefonds en garantieregeling ervaren wij als zeer belangrijk.

2. Financiële paragraaf inzake “nieuw beleid”

Het Cultuurplatform staat achter de voorgestelde budgettering m.b.t. nieuw beleid, met dien verstande dat er ons inziens op een aantal essentiële onderdelen budget over de gehele periode (2010-2014) gereserveerd dient te worden. Mocht er reden zijn deze onderdelen  niet voort te zetten, dan kan in dat jaar alsnog hier vanaf worden gezien.

In de voorliggende financiële paragraaf worden een aantal onderdelen slechts tot en met 2012 gebudgetteerd.

Het betreft o.a. de onderdelen: Soestvrijstaal, waardoor jongeren meer betrokken raken bij cultuur en het Cultuurgarantiefonds, waardoor eventuele risico’s bij cultuurprogrammering kunnen worden opgevangen.

Hiernaast verzoeken wij, ter verbetering van de culturele mogelijkheden voor de Raadzaal, de post akoestiek naar voren te halen (2010), waardoor op korte termijn hiervan reeds gebruik kan worden gemaakt.

Op pagina 4 van de Cultuurvisie staat dat de gemeenteraad voor de Muziekschool in 2012 een forse vermindering van subsidie voorziet. Deze vermindering treffen wij niet aan in de financiële consequenties 2010-2014  (bijlage 4).

Welke consequenties deze maatregel zal hebben op de gemeentelijke inzet voor cultuur t.b.v. jongeren is ons ook niet duidelijk.

3. Reactie en aanbevelingen op onderdelen

Accommodatie

 • Toekomstvisie m.b.t. verplaatsing en uitbreiding bibliotheek & kunstencentrum Idea
 • Oplossing voor uitvoering- en repetitie accommodatie in Soesterberg
 • Accommodatie t.b.v. kunstenaarscollectief met expositiemogelijkheid
 • Geschikt maken Raadzaal t.b.v. culturele activiteiten, waarbij goede akoestiek, vleugel, expositie-ophang mogelijkheid, flexibele openingstijden

Subsidies

 • Subsidie verordeningen aanpassen, waardoor een ruimhartiger toepasbaarheid
 • Mogelijkheid om subsidie aanvraag via gemeentelijke website in te voeren
 • Informatie omtrent beschikbaar subsidie saldo via website zichtbaar maken

Ontsluiting cultuur historische schatten

 • Digitaal beschikbaar stellen van alle gemeentelijke kunstwerken (incl. opgeslagen kunst)

Promotie van kunst en cultuur

 • Medewerking gemeente aan de “huis aan huis” verspreiding van de culturele agenda via public/private partnership
 • Mogelijke samenwerking Cultuurpunt en VVV onderzoeken

Gemeentelijke Cultuurprijs evalueren

 • Scheiding aanbrengen tussen de nominatiecommissie en de (jury) toekenningcommissie
 • Twee soorten cultuurprijzen invoeren, (culturele organisatie en individuele kunstenaar)
 • De publieksprijs handhaven
 • Ten behoeve van de 2e cultuurprijs (individuele kunstenaar) vanaf 2011 een budget van 1.000 Euro reserveren

Mei 2009, Stichting Cultuurplatform Soest


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest