Reactie op concept plan 'Soest.. Groei in Balans'

07-12-2007

Gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders

 

Soest, 7 december 2007

Betreft: Reactie concept “Soest…groei in Balans”

Geacht College,

Het bestuur van de Stichting Cultuurplatform Soest heeft kennisgenomen van het Sociaal-economisch beleidsplan “Soest…groei in balans” (concept). Graag willen wij, mede op uw verzoek, hierop reageren.

Algemeen

  • Allereerst willen wij opmerken dat wij een initiatief ter verbetering van het sociaal economisch beleid toejuichen.
  • In het rapport wordt meerder malen verwezen naar geïnterviewden en betrokken organisaties en personen. Het Cultuurplatform vindt het jammer dat zij niet betrokken is geweest en/of gehoord is bij de voorbereidende inventarisatie die mede tot dit concept heeft geleid.
  • Een goed sociaal economisch beleid heeft ook alles te maken met de sociale cohesie binnen onze gemeenschap en het welbevinden van de eigen inwoners. De component cultuur kan de economie hierbij goed ondersteunen, wat weer haar weerslag heeft op de leefbaarheid binnen Soest, alsmede de zichtbaarheid als interessante, boeiende en bloeiende gemeente binnen de regio.
  • Het Cultuurplatform onderschrijft de behoefte aan een Platform toerisme Soest, maar ziet dit graag wat breder dan extern reizende  toeristen die onze gemeente aandoen. Ons inziens zou het een Platform toerisme, recreatie en uitgaansmogelijkheden moeten zijn die de mogelijkheden voor verbetering en upgrading onderzoeken, waardoor de uitstraling en het imago van Soest voor haar inwoners en voor de regio op termijn kunnen worden verbeterd.
  • Het Cultuurplatform zal graag in een te vormen Platform willen participeren. (hierdoor kan ons eerdere voorstel uitgebracht aan Wethouder T. Middelkoop, voor instelling van een commissie “Sfeer en uitgaansmogelijkheden Soest” komen te vervallen)
  • Het Cultuurplatform pleit ook voor een visie m.b.t. Culturele accommodaties. Denk hierbij aan het door de provincie gepropageerde en financieel ondersteunde gemeentelijke Cultuurhuis waarin een goed theater (300 zitplaatsen), bioscoop, bibliotheek, oefenruimtes, Grand Cultureel Café bijeen worden gebracht.

Nu ook Beukendal aan een upgrading toe is, het politiebureau in de verkoop komt en IDEA een te klein en inmiddels qua uitgaansmogelijkheden verouderd concept is, zou een toekomstvisie op dit moment op zijn plaats zijn.

(onderzoek ook samenwerkingsmogelijkheid met Baarn naast de Naald?)

 

Inhoudelijk

Pagina 1

Een sociaal-economische gemeente…

Hierin wordt in het geheel geen melding gemaakt van de culturele mogelijkheden binnen onze gemeente

Met een aantal aandachtspunten/beperkingen…

Wij missen hier de benoeming van volgende knelpunten:

-       Beperkte uitgaansmogelijkheden (denk aan Theater, bioscoop, Grand cafés, discotheek etc.)

Pagina 2

Door gerichte versterking van enkele economische motoren…

Uitbouw mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur

Pagina 11

Wij onderschrijven de stelling genoemd in alineadrie, te weten dat het voorzieningen aanbod naar rato van het aantal inwoners beperkt is.

Pagina 13

Onder het kopje Woon- en leefklimaat missen wij een tweede regel:

Beperkte mogelijkheden m.b.t. sociaal culturele voorzieningen, waaronder sfeervolle horeca en uitgaansmogelijkheden.

Onder het kopje conclusies kan wat ons betreft als laatste regel opgenomen worden:

  • Het aanbod van sfeervolle Horeca- en uitgaansmogelijkheden is beperkt

Onder “De consequenties van deze ontwikkelingen zijn: “

Gaarne opnemen:

  • Dat inwoners veelal aangewezen zijn op uitgaansmogelijkheden buiten Soest, wat de sociale/culturele cohesie binnen onze gemeente niet ten goede komt.

“Liever gezellig uit in Soest, dan Soest uit”!

Pagina 17

 

MISSIE

Zesde aandachtspuntje gaarne toevoegen….aantrekkelijke bedrijfs, werk en leefomgeving

Pagina 23

Projectnaam Platform Toerisme Soest aanpassen (zie ons kopje onder Algemeen)

Vierde aandachtspuntje, Cultuurplatform toevoegen.

Pagina 51

De gemeente Soest voorziet niet in voldoende goede en sfeervolle Horeca en uitgaansvoorzieningen. (wel veel kroegen, maar nauwelijks of geen Grand Cafe’s waar ook alleenstaanden gezellig naar toe kunnen)

Tot zover de voorlopige opmerkingen en aanbevelingen van het Cultuurplatform.

Natuurlijk zijn wij gaarne bereid e.e.a. nader toe te lichten.

U veel succes en wijsheid wensend.

Bert Smit


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest