Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe gaat Cultuurplatform Soest om met gegevensverwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de Privacywet)?

Gegevensverwerking

Cultuurplatform Soest slaat gegevens op van leden en vermeldt die op de website www.cultuurplatformsoest.nl. Daardoor is er sprake van verwerking van persoonsgegevens. Het gaat om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, website en facebookadres. Niet van alle leden zijn alle gegevens verwerkt; op www.cultuurplatformsoest.nl is te zien welke gegevens van wie of welke organisatie zijn verwerkt.

Doel van de gegevensverwerking

Het Cultuurplatform Soest stimuleert, verrijkt en faciliteert de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg en behartigt de belangen van de aangesloten leden. Daartoe brengt het platform partijen uit het culturele veld met elkaar in contact, stimuleert de samenwerking en bevordert de promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente. Ook organiseert het Cultuurplatform activiteiten in het belang van alle leden zoals de arrangementen met Hilton en 3 x per jaar een Cultureel Café om leden met elkaar in contact te brengen.

In het licht van onze activiteiten wordt door het Cultuurplatform Soest een overzicht bijgehouden van de aangesloten leden met hun gegevens en wordt informatie van hen vermeld op de website van het Cultuurplatform (www.cultuurplatformsoest.nl) om zo hun activiteiten voor een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Tweejaarlijks organiseert het platform het Atelierlint en geeft het Cultuurboek uit. Ook hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Als je aan het Atelierlint en/of het Cultuurboek meedoet, wordt bij de communicatie daarover je toestemming voor deze gegevensverwerking gevraagd.

Gebruik van de gegevens

 • De gegevens worden opgenomen in het ledenbestand.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de website www.cultuurplatformsoest.nl onder de tab "leden". Hierdoor zijn de gegevens van de leden zichtbaar voor een breed publiek en kunnen zij eenvoudig worden gevonden.
 • De e-mailadressen worden gebruikt om te corresponderen met de leden en om de leden te informeren over uiteenlopende zaken van culturele aard. Als een mail naar meer leden tegelijk wordt verstuurd gebeurt dit bcc.
 • Als een lid het lidmaatschap opzegt, zijn de gegevens niet langer zichtbaar op de website. De gegevens worden wel bewaard in het ledenbestand (niet actief), zodat het lidmaatschap eventueel eenvoudig kan herleven. Na opzegging is de bewaartermijn 7 jaar.
 • Gegevens worden niet door het Cultuurplatform doorgegeven aan derden.

Toestemming

Aan personen en organisaties die per 25 mei 2018 lid waren, is gevraagd toestemming te geven voor deze gegevensverwerking. Aan nieuwe leden wordt toestemming gevraagd bij het aangaan van het lidmaatschap.

Rechten

Als betrokkene van deze gegevensverwerking hebben deze personen en organisaties de volgende rechten:

 • Dataportabiliteit; het recht om gegevens over te dragen;
 • Vergetelheid; het recht om vergeten te worden;
 • Rectificatie en aanvulling; het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
 • Beperking van de verwerking; het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering; het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Bezwaar; het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als een persoon of organisatie van een of meer van deze rechten gebruik wil maken, kan dat kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar info@cultuurplatformsoest.nl. Het Cultuurplatform zal hierop zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 1 maand reageren.

Soest, mei 2018

Onze partners