Waarom Cultuurplatform

Het Cultuurplatform Soest heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, verrijken en faciliteren en de belangen van de aangesloten leden te behartigen.

Daartoe wil het Cultuurplatform:
- gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van het culturele veld
- gesprekspartner en klankbord zijn van de gemeente op cultureel gebied
- invloed uitoefenen op het gemeentelijke cultuurbeleid
- partijen uit het culturele veld met elkaar in contact brengen en samenwerking stimuleren
- promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren
- vanuit expertise en antennefunctie stimulerend en coördinerend optreden
- culturele projecten c.q. activiteiten initiëren en/of coördineren en daarover adviseren
- de ‘spin in het web’ zijn in de culturele sector binnen Soest / Soesterberg

Wat doen wij om onze doel(en) te bereiken
Het Cultuurplatform
- richt zich op alle organisaties en individuen die zich binnen Soest / Soesterberg bezighouden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur
- werkt samen met kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en gemeente
- draagt bij aan discussies over en het formuleren van het gemeentelijk cultureel beleid en is daarin gesprekspartner voor de leden
- praat en denkt mee in plaatselijke, regionale en provinciale initiatieven (zoals Toeristisch Platform Soest en regionaal overleg)
- werkt steeds aan een goede communicatie en samenwerking met de gemeente en pers
- zorgt voor goede informatie aan leden en belangstellenden
- inventariseert wensen belangen en problemen bij de aangesloten organisaties
- ontwikkelt voorstellen voor gezamenlijke belangenbehartiging
- functioneert zelfstandig en is politiek onafhankelijk
- volgt ontwikkelingen op cultureel gebied en speelt daarop in met nieuwe ideeën / initiatieven
- geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over cultuur
- bevordert de samenwerking en het samenzijn tussen de instellingen, verenigingen en initiatieven op cultureel gebied
- is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen ’het veld’ en geeft deze signalen door aan de gemeente

Enkele concrete activiteiten
Het Cultuurplatform
- organiseert bijeenkomsten met mensen / groepen uit ‘het veld’ van de verschillende sectoren om samen plannen en wensen voor de toekomst te formuleren
- brengt de vele culturele activiteiten in de gemeente onder de aandacht met diverse communicatie-uitingen w.o. een uitgebreide website en Facebook-pagina
- organiseert de verkiezing voor en uitreiking van de gemeentelijke Cultuurprijs
- organiseert activiteiten in het belang van alle deelnemers of deelnemersgroepen, zoals de atelierroute 'Atelierlint' en het arrangement met Hilton Royal Parc Soestduinen
- organiseert 3 x per jaar een Cultureel Café in samenwerking met Cultuurpunt Soest
- produceert tweejaarlijks het Cultureel Jaarboek met daarin een korte presentatie van alle leden
- is nauw betrokken bij het opstellen en de uitwerking van de gemeentelijke Cultuurvisie / Uitvoeringsnota

Wil je meer informatie over het Cultuurplatform Soest, ga dan naar de pagina Contact

Partners