Inspreken raad inzake Informatieborden

07-05-2007

Informatieborden bij de vijf invalswegen in Soest   (zie pagina 75, voorstel Nr. 20)

 

Geachte Raadsleden, Geacht College,

In navolging van de, unaniem door de Raad aangenomen, Kaderstelling Cultuurvisie 2004 – 2010, blijft het Cultuurplatform pleiten voor informatieborden bij de vijf invalswegen in Soest.

Een gemeentebrede oplossing voor het promoten van o.a. gemeentebrede Kunst- en Cultuur evenementen.

Deze vorm van informatievoorziening zal de aandacht en belangstelling voor evenementen doen toenemen, wat uiteindelijk weer tot een grotere opbrengst aan belangstellenden en inkomsten zal leiden.

In de Raadsvergadering op 29 september 2004 was hiervoor een Raadsmeerderheid, echter door gebrek aan financiële middelen werd deze toen nog niet uitgevoerd.

In november 2006  was er wederom sprake van een Raadsmeerderheid, ware het niet dat bij vergissing een persoon had tegengestemd.

Het Cultuurplatform Soest is er van overtuigd dat het in het belang is van de Gemeente Soest en van de hierbinnen opererende recreatieve, toeristische, kunst en culturele organisaties dat er binnen afzienbare tijd kan worden overgegaan tot het plaatsen van informatieborden.

Zie voor  de kosten “Nieuw Beleid” pagina 75.

Hiernaast verzoeken wij de Raad ook om het huidige “Stoeprandborden”-beleid eens onder de loep te laten nemen. Hiermee zijn geen kosten gemoeid en kan, door een betere opstelling en toezicht geldverspilling worden voorkomen. (zie punt 2 informatiepamflet)

 

Bert Smit


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest