Brief aan de Raadsleden 'Cultuur & Begroting 2006'

28-10-2005

Aan: elk Raadslid (via haar/zijn Fractievoorzitter)

Soest, 28 oktober 2005

Cultuur en Begroting 2006

Geacht Raadslid,

Met onze brieven van 18 augustus en 1 oktober hebben wij elke fractie om uitdrukkelijke aandacht voor “cultuur in de begroting 2006” gevraagd. Wij hebben aangekondigd onzerzijds aandachtig uw beleidsvormend werk te zullen gadeslaan.

Op 6 oktober (Algemene Beschouwingen) en 12 oktober (Commissie SOW) hebben wij van uw eerste bijdragen de eerste indruk opgedaan. Vreugdevol daaraan was dat in elk geval één partij bereid lijkt om middelen in cultuur te steken. Minder vreugdevol was dat de overige partijen zich niet uitten, zodat momenteel van “transparantie” nog geen sprake is.

Het Cultuurplatform vraagt u, nu heel expliciet, om op 3 november a.s. een deel van de middelen voor nieuw beleid ter beschikking te stellen voor behoud en versteviging van het culturele leven in Soest.

Tot de concrete korte termijn-nood behoort het bieden van financiële ruimte aan IDEA. IDEA verkeert in een bewonderenswaardige opbouw-fase, en verdient het om niet net nú in een efficiency-slag gedrongen te worden door een te kleine gemeentelijke bijdrage.

Dat ook andere culturele accommodaties in Soest aanpassingen moeten kunnen realiseren is u bekend: natuurlijk van CABRIO, maar in algemene zin uit de Inventarisatie Culturele Accommodaties. Stel hiervoor, vooruitlopend op een door u te maken planning, een “nader te verdelen som” vast.

Een derde punt voortkomend uit de cultuurvisie betreft het promotiebeleid. De raad heeft zich in meerderheid op 29 september 2004 uitgesproken informatieborden langs de hoofdwegen van Soest te willen steunen, maar door de financiële problematiek van de gemeente op dat moment hier nog van af te zien. Ons herhaald verzoek recentelijk aan het College heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Wij verzoeken de raad het College uitvoering van informatieborden opnieuw in overweging te geven. Hierdoor zullen de gemeentebrede evenementen voor Soest en de regio beter en netter voor het voetlicht komen waarmee Soest zeker gediend zal zijn.

 

Wij komen donderdag 3 november zeker kijken hoe u  -naar wij hopen, verwachten en vertrouwen-  van de lege dop alsnog een gevuld ei gaat maken.

 

Namens het Cultuurplatform Soest,

Bert Smit                          Adriaan Pothuizen

Secretaris/penningmeester           Voorzitter


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest