Brief aan Fractievoorzitters inzake accommodatiebeleid

01-10-2005

Aan: Fractievoorzitters

1 oktober 2005

Accommodatiebeleid cultuur/Begroting ‘06

Geachte ,,,,,,,,

Op 18 augustus jl. stuurden wij, via griffier M. van Vliet, onze eerste brief aan u en uw fractie-leden.

Nu zichtbaar is hoe de Begroting 2006 er in ontwerp uitziet, en u aan Soester burgers de ruimte biedt om hun ideeën kenbaar te maken, brengen wij u nogmaals het culturele veld onder de aandacht.

Daarbij vallen we niet in lange herhalingen.

Op basis van de u bekende Kaderstelling Cultuurvisie 2004-2010 en de daarop gevolgde, en óók bekende, Inventarisatie Culturele Accommodaties bevelen wij u graag aan in 2005 de woorden te laten volgen door daden.

Het Soester culturele veld zal het buitengewoon waarderen als u nu laat zorgen voor een planning van de aanpak van de knelpunten zoals die uit de inventarisatie naar voren komen, uiteraard met bijbehorende planning van het beschikbaar stellen van middelen.

Zolang een middelenstroom nog in de planningfase verkeert (dus nog niet verzekerd is), is het ad hoc voteren van middelen uit ruimte die bij de begrotingsbehandeling beschikbaar blijkt, een methode die in elk geval voorkomt dat mogelijkheden onbenut voorbijgaan. Het Begrotingsvoorstel dat u te behandelen hebt is nu voor het culturele veld “een lege dop”. U kunt er, door verstandige eenmalige besluiten, nog “een half ei” van maken.

Wij hopen bij de begrotingsbehandeling getuige te mogen zijn van uw gevoel voor het belang van een goed niveau van de Soester culturele accommodaties.

 

Namens het bestuur,

Bert Smit                               Adriaan Pothuizen

Secretaris/penningmeester                Voorzitter


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO