Brief aan de Gemeenteraad inzake informatieborden

18-08-2005

Soest, 18 augustus 2005

Betreft: Informatieborden langs de invalswegen van Soest/Soesterberg

 

Geacht College,

Het bestuur van de Stichting Cultuurplatform Soest vraagt uw aandacht voor het volgende.

In de unaniem door de Raad aangenomen Kaderstelling Cultuurvisie 2004-2010 is aan het Cultuurplatform en het Cultuurpunt gevraagd een nota aangaande de promotie van de kunst en cultuur uit te werken en aan het college en de raad aan te bieden.

Deze nota is op 19 augustus 2004 uitgebracht. Eén van de onderdelen van de nota betreft het door de Gemeente Soest opstellen van promotie-informatieborden langs de in- en uitvalswegen van Soest. Zie hieronder de opgenomen tekst uit het promotieplan.

Informatieborden bij invalswegen van Soest

Inleiding

In de Cultuurvisie 2004-2010 wordt het Cultuurplatform en het Cultuurpunt ic. de Cultuurconsulent gevraagd voor de begrotingsbehandeling 2004 met een plan inzake een Promotieplan t.b.v. de kunst en cultuur in Soest te komen. Naast de kunst- en cultuureducatie en promotie activiteiten betreffende het onderwijs en de jeugd dat door het Cultuurpunt wordt uitgevoerd, betreft dit plan een promotieplan bedoeld in de zin dat de Gemeente Soest zelf zorg zou moeten dragen via de in- en uitvalswegen van Soest de belangrijkste kunst en culturele activiteiten voor een groot publiek voor het voetlicht te brengen.

Hierdoor zullen elke dag duizenden Soesters geïnformeerd worden wanneer welke activiteit in de betreffende maand gaat plaatsvinden. Hierdoor mag worden verwacht dat de toestroom naar deze uitvoeringen zal toenemen waardoor een gezondere basis voor de betreffende uitvoering. Het imago van de Gemeente Soest zal door middel van dit promotiebeleid v.w.b. de kunst en cultuur in positieve zin toenemen.

Kortom een “goed gevoel” voor Soest zal zich breder onder het publiek gaan nestelen.

Haalbaarheid

Uitgangspunten voor deze vorm van promotie moesten zijn;

Eenvoudig, doeltreffend, schaalbaar en financieel haalbaar.

Bij diverse ondernemingen zijn offertes aangevraagd en uiteindelijk is de Soester onderneming D.A.P. Signs aan de Nieuwegracht 10 met een goed voorstel gekomen waarbij naast de eenmalige ontwikkeling en plaatsing tevens de actualisering van de belettering en het onderhoud/schoonmaken is meegenomen.

 

In de Raadscommissievergadering op 29 september 2004 bleek een meerderheid van de fracties voor het ingediende plan voor plaatsing van informatieborden, maar gezien de financiële situatie waarin de Gemeente zich bevond besloot men toen tot uitstel

Het Cultuurplatform Soest is er van overtuigd dat het in het belang is van de Gemeente Soest en van de hierbinnen opererende recreatieve, toeristische, kunst en culturele organisaties dat er binnen afzienbare tijd kan worden overgegaan tot het plaatsen van informatieborden.

Om een beeld te geven van wat we bedoelen hebben we eerder al een model aangeboden aan de afdeling SOW. Hiernaast bestaat er een offerte voor éénmalige en jaarlijks terugkerende onderhoudskosten die wij graag ter informatie bijvoegen (zie hierbij)

Wij verzoeken U om ons voorstel in de komende begrotingsbehandeling als Nieuw Beleid mee te nemen.

Hiernaast adviseren wij u om, na een positieve beslissing, een statuut te formuleren waarin u  de richtlijnen voor gebruik van deze borden vastlegt. Beoordeling kan vervolgens plaatsvinden door de Cultuurconsulent. Mogelijk kan ook de VVV hierin een rol krijgen.

Een nadere toelichting geven wij, desgewenst, graag.

 

Met vriendelijke groet,

A.E.C. Pothuizen                                            A.R.L.M. Smit

Voorzitter Cultuurplatform Soest                     Secretaris Cultuurplatform Soest

Bijlage:

  • Offerte D.A.P. Soest
  • Impressiefoto

 

cc. Cultuurconsulent Soest (plv.), Akke Wiersma


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO