Brief aan de Fracties inzake Gemeenteraadsverkiezingen 2006

11-04-2005

Betreft:   Verkiezingen 2006, 11 april 2005

Geacht bestuur,

De gemeenteraadsverkiezingen 2006 doemen op aan de horizon, en werpen (zeker in het partij-huishouden) hun schaduw vooruit: er moet gewerkt gaan worden aan programma’s voor de periode tot en met 2010.

Het Cultuurplatform Soest, bundelaar van de in Soest actieve culturele organisaties en kunstenaars, wil al tijdig onder uw aandacht brengen dat het u graag zal ondersteunen in het goed in kaart hebben van het Soester culturele leven.

Te vaak was cultuur in de vorming van (gemeentelijk) beleid een “o ja, dat moet ook nog” sluitstuk; dat moet Soest niet (opnieuw) overkomen.

Soest, nu 45.000 inwoners en een levende gemeenschap centraal in Nederland, verdient óók op de kaart van cultureel Nederland een centrale plek, en één prettig aspect van cultuur is dat dat kan zonder aantasting van andere hooggewaardeerde “Soester waarden” zoals behoud van natuur en dorpskarakter.

Wel vraagt het een helder en politiek gedragen kader (Raadsprogramma, Cultuurvisie) en een effectief middelenplan (waarin vervat het beschikbaar maken en houden van adequate accommodaties).

Wij bieden u het volgende aan:

Een kleine delegatie van het Cultuurplatform Soest komt, op een door u voor te stellen datum en uur, een halfuurtje naar een bestuurs- en/of fractieberaad, voor een gedachtewisseling over de stand van zaken in Soest en de binnen cultureel Soest levende ideeën en wensen.

Wat ons betreft: zó tijdig dat uw “programma-ontwikkelaars” daadwerkelijk iets kunnen hebben aan onze inbreng.

Mogen wij uw uitnodiging binnenkort tegemoet zien?

 

Met vriendelijke groet,

Adriaan Pothuizen, voorzitter


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest