Inspraak SOW door Adriaan Pothuizen

01-12-2005

Inspraak tijdens de commissievergadering SOW door Adriaan Pothuizen, voorzitter van het Cultuurplatform Soest, op 7 december 2005

Ik begin met de inhoud van woorden en daden.

Dat geeft me de mogelijkheid ook te beginnen met vreugd.

Die vreugd kwam voort uit het goede begin dat deze Raad een kleine 2 jaar terug maakte,

door een breed maatschappelijk cultuurdebat te laten finishen met de vaststelling van de Notitie Kaderstelling Cultuurvisie 2004-2010.

Er heerste op dat moment een ideaal klimaat voor synergie, en dus kwamen er gemeenschappelijk goede voornemens tot stand: allemaal na te lezen in dit groene boek.

De uitgangspunten in politieke woorden :

  1. versterking van de culturele activiteiten waarmee de Gemeente Soest zich positief onderscheidt, en
  2. de Gemeente investeert in kunst en cultuur op basis van een groot eigenbelang, want dat leidt tot een sociaal sterke gemeente die een breed publiek iets te bieden heeft.

Ik bedenk het niet, het staat op blz.4.

Het geheel mondt uit in een behoorlijk concreet omschreven bestuursopdracht aan B&W.

Het had alles in zich voor een schoolvoorbeeld voor model-bestuur.

Nu we aan evalueren toe zijn, bekijken we wat er van geworden is.

En nu vermengt de vreugd zich met droefenis………..

Kennisneming van de u voorgelegde evaluatie-notitie doet meteen twijfel rijzen of het model-bestuur ook echt tot stand komt: het woord “Bestuursopdracht” komt er niet in voor.

U krijgt een lijst met wat er in het kalenderjaar 2005 gedaan is,

echter géén terugkoppeling op wat volgens de bestuursopdracht gedaan had moeten worden (en wel, of niet, gedaan is).

Wat in het oog loopt is ook dat u alleen de kijk en ervaring van het ambtelijk apparaat aangereikt krijgt. De mening van veld is door de ambtenaren niet gevraagd.

Zo breed maatschappelijk gedragen de start was, zo dunnetjes is de grondslag van de evaluatie.

Jammer, teleurstellend, gelukkig nog reparabel.

 

Wat waren de opdrachten (blz. 14 Groene Boek)?

Opdracht 1: het cultuurpunt en de inzet van de cultuurconsulent.

Positief: beide zijn er gekomen, er is een loket dat bijna iedere dag open is, en maandelijks heeft Soest zijn culturele agenda.

Negatief: het cultuurpunt staat financieel wankel, de eerste cultuurconsulent is vertrokken, en nog niet vervangen kunnen worden, o.a. door onzekerheid over de continuïteit van de functie en de financiering ervan.

Iets erger: iedereen lijkt vergeten dat we praten over een gemeentelijke cultuurconsulent, die later overgesluisd is naar Idea, maar niettemin onverkort de GEMEENTELIJKE consulent hoort te zijn.

Het door adequate gemeentelijke betrokkenheid, óók financiële betrokkenheid, zeker stellen van de professionele spil die de cultuurconsulent kan zijn, garandeert dat het door u vastgelegde cultuurbeleid tot uitvoering komt.

Het lijkt er vandaag-de-dag op dat u wél de eerste steen hebt gelegd, maar niet meer zo geïnteresseerd bent in de verdere bouw. Dat kán haast niet waar zijn, toch?

Opdracht 2: Voor de zomer van 2004 leveren B&W een uitgewerkt voorstel betreffende het accommodatiebeleid.

Positief: een eerste onderzoek is nog gehouden.

Negatief: het gevraagde voorstel is tot nu toe niet gekomen, sterker: zelfs niet in de steigers gezet.

Natuurlijk zaten in 2004 de financiën niet mee, maar de Cultuurvisie zelf wijst er tot 2x toe op dat nu juist m.b.t. accommodaties mogelijk een uitzondering moet worden geboden op de principe-beperking tot de huidige kaders.

Het is voor het Cultuurplatform een grote teleurstelling dat uw heldere opdracht zó tussen de kieren lijkt te zakken. Bij B&W, en ook bij u, want bij de behandeling van de Begroting 2006 hebben wij, tegen onze verwachting in, niet mogen merken dat u uw opdracht goed herinnerde.

Opdracht 3: de bibliotheekvernieuwing

Hierover meldt de ambtelijke notitie u het een en ander, ik laat dat even voor wat het is.

Opdracht 4: onderzoek naar fondsen en communicatie hierover naar het culturele veld.

Ik heb niet op het netvlies of deze opdracht, en m.n. de jaarlijkse rapportage aan u, correct wordt uitgevoerd. U vast wel.

Opdracht 5: een voorstel voor vereenvoudigen en verduidelijken van de bestaande gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

Zo’n voorstel is er tot op heden niet gekomen. Precies op een onderwerp als dit zouden niet-ambtelijke ogen een goed handje kunnen helpen. Het kan niet waar zijn dat u tevreden zou zijn met een ambtenaar die zegt dat het wel goed zit zoals het is.

Opdracht 6: jaarlijks een werkplan op basis van de Cultuurvisie:

Dat is er nu voor 2006. Wel in een erg simpele vorm, want het meerjarenplan dat er volgens opdracht 2 óók had moeten zijn, vormt niet één van de grondslagen ervan.

OK: beter iets, dan niets, maar nog geen schoolvoorbeeld van modelbestuur.

Opdracht 7: het cultuurfestival

Fijn dat de middelen voor 2006 en 2007 veilig gesteld zijn. Beetje complex dat vóór 1 april 2006 (dus vóór het festival 2006) al de complete subsidieaanvraag voor 2007 ingeleverd moet worden. Dus vóór 1 april 2007 die voor het festival 2008.

In het werkplan 2006 hoeft dus niet iets over het festival 2006 gezegd te worden, afgezien van vergunningen en zo is het werk daarvoor al in 2005 gedaan.

Wél moet in het werkplan 2006 geregeld worden dat u als Raad in 2006 debatteert en besluit over de festivals in 2008 en later.

 

Wat me brengt bij het werkplan 2006 als zodanig.

Daarin ontbreken in de u voorgelegde versie essentiële elementen.

Ik vraag u die er alsnog in aan te brengen.

Dat zijn:

  1. Voorbereiden en zo mogelijk ten tijde van de begrotingsbehandeling vaststellen van een Cultuurvisie 2007-2013 als opvolger van de huidige, wederom op basis van een brede maatschappelijke discussie
  2. Alsnog uitvoeren door het College van de nog niet uitgevoerde opdrachten uit de lopende bestuursopdracht, m.n. het leveren van een meerjarenplan accommodatiebeleid.

Afsluiten wil ik op dezelfde manier waarop ook het Groene Boek afsluit: met aanbevelingen.

Die luiden:

Stimuleer het cultureel gebruik van Soester monumenten m.n. de Oude Kerk (blz. 11!).

Dat vraagt wellicht wat aanpassingen, zoals een tochtsluis, en dat moet dan weer terug te vinden zijn in het te maken accommodatiebeleid.

Stimuleer alle lokale activiteiten, de actieve en de passieve, door invoering van een huurcompensatie-systeem voor accommodaties. Daarmee worden accommodaties en podia zoals het Theater van Idea bereikbaar voor de plaatselijke organisaties, en dringen we de leegstand terug. Laat op z’n minst de mogelijkheden hiervoor onderzoeken via één van de bestuursopdrachten in de 2e Cultuurvisie die u gaat laten maken!

Stimuleer de bekendheid met culturele evenementen waardoor een grotere deelname vanuit alle lagen van de bevolking kan worden gerealiseerd. Zie blz. 14 Groene Boek: Zorg alsnog voor informatieborden bij de invalspunten van Soest en ga over op duurzame sandwichborden rond beter geselecteerde lantaarnpalen.

(Adriaan Pothuizen, Commissie SOW  7 december 2005)


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest