Ambtelijke evaluatie Cultuurvisie Soest (nov. 2005)

29-11-2005

Inleiding

In deze evaluatie  zal er een overzicht worden gegeven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het jaar 2005 op het gebied van cultuur. De genoemde activiteiten zijn of  geïnitieerd vanuit de gemeente Soest of gestimuleerd door middel van verleende subsidie(s) door de gemeente Soest. In het werkplan cultuur voor het jaar 2006 zal op hoofdlijnen  worden beschreven welke onderwerpen op het gebied van cultuur zullen worden gecontinueerd dan wel geïnitieerd.

Deze evaluatie is als volgt opgebouwd:

I.  Evaluatie cultuur 2005

II. Werkplan cultuur 2006

I.      Evaluatie cultuur 2005

Het overzicht van de activiteiten op het gebied van cultuur, die hebben plaatsgevonden in het jaar 2005, zal in dit hoofdstuk worden gegeven aan de hand van de onderstaande items:

 1. Fonds Maatschappelijk Cultureel Belang
 2. Bibliotheekvernieuwing
 3. Cultuurpunt
 4. Cultuurfestival
 5. WhoZnext Sport en Cultuur
 6. Sport- en Cultuurstrippenkaart
 7. Notitie doelgroepen cultuurbeleid
 8. Cultuureducatie werkgroep

1. Fonds Maatschappelijk Cultureel Belang

Het Fonds Maatschappelijk Cultureel Belang, dat officieel de naam 'Fonds ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang' draagt, heeft als doel die activiteiten die dit belang dienen helpen te bekostigen. Vanuit dit fonds zijn subsidies verleend aan de volgende initiatieven op het gebied van cultuur:

 • Cultureel samenwerkingsproject van vijf samenwerkende instellingen voor het organiseren van een cultureel samenwerkingsproject in de boekenweek van 2005. De vijf samenwerkende instellingen hierbij waren Stichting Museum Oud Soest, de Historische Vereniging, de Stichting Levenskunst, de SLAS en Vereniging Artishock (werkgroep Literair); verleende subsidie € 900,-
 • Interculturele vereniging C4 voor het organiseren van hun eerste bijeenkomst. De vereniging C4 is dit jaar opgericht waarbij C4 staat voor Cultuur, Contact, Communicatie en Coördinatie. Doel van de vereniging is het in contact brengen van in Soest woonachtig, uit diverse culturen afkomstige, groeperingen en overige inwoners van Soest; verleende subsidie € 480,-
 • Comité bevrijdingsfeesten Soest 2005 voor het organiseren van bevrijdingsconcerten binnen de gemeente Soest; verleende subsidie € 6.000,-
 • Cultureel evenement 140 BPM@cabrio voor de organisatie van dit evenement. Dit evenement, wat voor en door jongeren is georganiseerd, is gehouden in openluchttheater Cabrio op 1 juli 2005; verleende subsidie € 500,-.
 • Stichting Levenskunst Soest voor hun programma 2005. Deze stichting werd in januari van dit jaar opgericht met als doel het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van spiritualiteit en cultuur. De stichting richt zich hierbij op de inwoners van de gemeente Soest; verleende subsidie € 823,-
 • IDEA Kunstencentrum, theater en bibliotheek voor de PR en marketing van het vernieuwde theater voor het seizoen 2005-2006; verleende subsidie € 6.000,-
 • Het realiseren van een omlijsting van een gerestaureerde plaat van pastoor Steenhoff; verleende subsidie € 540,-
 • Sport- en cultuur strippenkaart voor het opzetten van deze strippenkaart; verleende subsidie € 7.000,-
 • Het Grote Soester Sinterklaasfeest voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op 19 november 2005, verleende subsidie € 1.136,-

2. Bibliotheekvernieuwing

Voor de periode 2005 tot en met 2007 zijn door het kabinet nogmaals intensiveringsgelden beschikbaar gesteld voor bibliotheekvernieuwing. Het jaar 2005 wordt hierbij als overgangsjaar gezien. Om voor de intensiveringsgelden in aanmerking te komen diende de gemeente Soest een verklaring af te geven over de hoogte van de subsidie voor het bibliotheekwerk. Wanneer de subsidie conform het instap- en richtlijnniveau was, zou de gemeente Soest opgenomen worden in het ‘marsrouteplan’ van de provincie Utrecht. In dit marsrouteplan heeft de provincie beschreven hoe zij wil toewerken naar een vernieuwd en vernieuwend bibliotheekstelsel. Omdat het instapniveau van de gemeente Soest ruim voldoende is, komt Soest in aanmerking voor gelden die het rijk de komende jaren beschikbaar stelt voor bibliotheek- en stelselvernieuwing.

In het kader van bibliotheekvernieuwing is door Idea veel geïnvesteerd in de vorming van een regiobibliotheek met de bibliotheken in Zeist en De Bilt/Bilthoven, de regiobibliotheek Utrecht Midden i.o.

Deze drie zelfstandige bibliotheken hebben elkaar gevonden in het proces van bibliotheekvernieuwing. Zij menen dat zij door het vormen van een nauw samenwerkingsverband, dat voldoet aan de criteria die de provincie stelt aan een regiobibliotheek, maximale mogelijkheden creëren om succesvol met de vernieuwing bezig te zijn. Naar verwachting zullen de bibliotheekbesturen eind november/begin december een definitief besluit nemen over de samenwerking en de vorm die deze krijgt.

3. Cultuurpunt

Het Cultuurpunt is ondergebracht bij IDEA en fysiek gevestigd in de centrale hal van deze instelling. Bij het Cultuurpunt kunnen bezoekers terecht voor informatie over culturele activiteiten. Ook in 2005 heeft het CultuurPunt iedere maand de Culturele Agenda van Soest uitgebracht, een culturele uitladder die in bundels op een groot aantal plaatsen in Soest en Soesterberg gratis wordt verspreid en verstrekt. In deze agenda staat iedere maand het culturele aanbod van Soest.
Daarnaast heeft het CultuurPunt ook in 2005, in samenwerking met het Cultuurplatform Soest, enkele keren het Cultureel Café georganiseerd. Dit Café heeft ten doel om mensen uit het kunst- en culturele veld en Soester(bergse) inwoners die de kunst en cultuur een warm hart toedragen op informele wijze elkaar te laten ontmoeten en te inspireren.

De cultuurconsulent is degene die deze en nieuwe activiteiten vanuit het CultuurPunt initieert en daarnaast ook ondersteuning biedt aan het lokale culturele veld. Per 1 augustus 2005 heeft de cultuurconsulent, Coco Michels, haar baan als cultuurconsulent opgezegd.

Op korte termijn zal er een werving worden opgestart vanuit IDEA voor een nieuwe cultuurconsulent.

4. Cultuurfestival 

Op 21 mei 2005 is er weer een Cultuurfestival georganiseerd door het Cultuurplatform. Door het bestuur van het cultuurplatform is een inhoudelijke evaluatie gehouden aangaande het Cultuurfestival. Uit deze evaluatie kwamen kort volgende zaken naar voren:

 • opkomst van het festival was zo’n 6.500 bezoekers;
 • er waren beduidend meer jongeren tijdens SPRINGPOP (zaterdagavond);
 • de interculturele vereniging C4 was sterk vertegenwoordigd en trok veel aandacht/publiek;
 • samenwerking met de gemeente verliep prima;
 • kunstmarkt werd door iedereen zeer gewaardeerd.

5. WhoZnext Sport-en Cultuur

Het project WhoZnext is een landelijk campagne jeugdparticipatie in de sport, die erop gericht is dat jongeren actief worden betrokken bij de opzet en uitvoering daarvan. Door een samenwerking tussen de gemeenten Soest en Baarn wordt sinds 2002 ook een lokale invulling gegeven aan dit landelijke initiatief. In september 2003 vond het eerste WhoZnext sportevenement in Soest plaats.

In overleg met scholen en de gemeente Baarn is besloten om in 2005 cultuuractiviteiten aan WhoZnext  toe te voegen. Op 16 september 2005 heeft dit sport-en cultuurevenement plaatsgevonden in Baarn. In totaal hebben ongeveer 1100 leerlingen aan dit evenement deelgenomen. De inhoudelijke evaluatie van dit evenement zal nog worden gehouden.

6. Sport- en Cultuurstrippenkaart

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 27 april 2004 de startnotitie Sport- en Cultuurstrippenkaart vastgesteld. Door het vaststellen van deze notitie is besloten dat er twee trajecten moesten worden opgezet namelijk ten eerste het opzetten van het WhoZnext

sport- en cultuur evenement in september 2005 en ten tweede het aanbieden van de sport- en cultuurstrippenkaart.

Deze sport- en cultuurstrippenkaart is in samenwerking met de gemeente Baarn opgezet.

Het WhoZnext evenement is daarbij gebruikt als kick-off van de sport- en cultuurstrippenkaart. De algemene doelstelling van de strippenkaart is het verhogen van jongerenparticipatie op het gebied van sport en cultuur activiteiten. Met de strippenkaart bieden de gemeenten Soest en Baarn jongeren tussen de 12 en 18 jaar een kans om kennis te maken met een sport- en/of cultuuractiviteit. Jongeren kunnen hiermee eerst iets proeven, voordat ze een beslissing maken.

De Sport & Cultuurstrippenkaart is in de week van 19 september jl. verstuurd naar 5500 jongeren tussen de 12 en 18 jaar binnen de gemeenten Soest en Baarn. De strippenkaart bevat 40 strippen aan een karbijnhaak. Op elke strip staat een aanbieding van een sport- of cultuurvereniging. De aanbiedingen lopen daarbij uiteen van een gratis proefles tot een korting op het lidmaatschap. In het komende jaar zal er op twee momenten een evaluatie plaatsvinden met de deelnemende verenigingen van de sport-en cultuurstrippenkaart namelijk in januari en september.

7. Startnotitie “doelgroepen binnen het cultuurbeleid”

Begin 2004 is door de gemeenteraad de cultuurvisie 2004-2010 vastgesteld. Eén van de beleidsvoornemens in deze visie is nagaan hoe allochtone inwoners en jeugd meer bij de cultuur van Soest kunnen worden betrokken. Op 6 september jl. heeft het college van B&W de startnotitie doelgroepen binnen het cultuurbeleid, met als ondertitel “Verschillen laten zien en overeenkomsten zoeken”, vastgesteld. In deze notitie staat beschreven hoe op dit voornemen zal worden ingegaan en zal de aanpak van dit voornemen beschreven worden. Doel van het project is:

“Het streven naar een kwalitatief aanbod uit verschillende culturen om daarmee meer en ander publiek aan te trekken, in dit geval allochtone inwoners en jeugd (leeftijd 12 t/m 21 jaar), als ook de noemer voor meer actieve participatie in kunst en cultuur van deze doelgroepen”.

Verschillen laten zien en overeenkomsten zoeken, is daarbij het credo.

In een (nog op te zetten) werkgroep zal het project vanaf januari verder uitgewerkt worden.

8. Cultuureducatiewerkgroep

In de cultuurvisie 2004-2010 is ook als één van de beleidsvoornemens opgenomen het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Bij de vaststelling van deze visie is dit  beleidsvoornemens niet als prioriteit aangemerkt maar is het wel actueel in het licht van de huidige subsidieregeling “Cultuureducatie in het primair onderwijs” vanuit het rijk.

Het einddoel van deze regeling is dat aan het eind van schooljaar 2006-2007 alle scholen in het primair onderwijs in staan zijn gesteld om hun visie op de plaats van cultuureducatie in het lesprogramma te bepalen en dat zij bij de realisatie van deze visie samenwerken met hun culturele omgeving. Op initiatief van de cultuurconsulent, en in overleg met de gemeente Soest, is in augustus 2005 hiervoor een cultuureducatiewerkgroep opgestart.

In deze werkgroep nemen deel: een vertegenwoordiging vanuit het primair onderwijs, lokale culturele instellingen (zoals onder andere Idea en de muziekschool), Kunst Centraal (als provinciaal steunpunt cultuureducatie) en de gemeente Soest.

Visie van de werkgroep: Ieder kind in Soest in aanraking brengen met alle kunstdisciplines en kennis laten maken met de culturele omgeving en erfgoed.

Doel van de werkgroep: Een samenhangend programma ontwikkelen voor het primair onderwijs in Soest binnen een netwerk dat teven als broedplaats kan dienen.

Elkaar vinden, sterke kanten uitbuiten en van daaruit een samenhangend programma ontwikkelen voor “kinderen” van 0 tot 21 jaar. Deze werkgroep moet een netwerkfunctie hebben voor en door de doelgroep. Niet alleen aanbodgericht maar ook reagerend op de vraag van scholen zelf (op maat!) Werkgroep is geen “praat”groep! Spijkers met koppen.

Er zijn op dit moment twee constructieve bijeenkomsten gehouden.

II. Werkplan 2006

In 2006 zullen in ieder geval de volgende onderwerpen op het gebied van cultuur worden gecontinueerd dan wel geïnitieerd:

 • Verdere ontwikkeling bibliotheekvernieuwing;
 • Vanaf januari zal in een werkgroep het project “doelgroepen binnen het cultuurbeleid” worden uitgewerkt;
 • Op 20 mei 2006 zal het vierde cultuurfestival worden georganiseerd door het cultuurplatform genaamd “de verbeelding regeert”. Het cultuurfestival krijgt in 2006 , meer dan voorheen, een internationaal karakter;
 • Ontwikkeling cultuurpunt en werving (door IDEA) van de cultuurconsulent;
 • Behandelen van culturele subsidieverzoeken (o.a. in kader van het Fonds Maatschappelijk Cultureel Belang);
 • Voortzetting cultuureducatiewerkgroep.

Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest