Tekst 'Inspreken SOW'

16-06-2004

Geachte Voorzitter en leden van de commissie SOW

Namens het bestuur van het Cultuurplatform Soest wil ik van de gelegenheid gebruik maken U te wijzen op een tweetal, op dit moment, cruciale onderwerpen uit de door U in januari unaniem aanvaarde kaderstelling Cultuurvisie 2004-2010.

Allereerst wil ik opmerken dat het Cultuurplatform ingenomen is met de positieve en vaak stimulerende houding van het College, de Raadsleden en de medewerkers van de Gemeente Soest.

Dit uitte zich onder andere ook door de coöperatieve wijze waarop de Kaderstelling Cultuurvisie tot stand is gekomen.

Cultuurfestival

In deze Cultuurvisie staat bij de opdracht aan het College onder andere, dat mbt het Cultuurfestival bij de begrotingsbehandeling 2005-2008 op basis van een evaluatie van de twee gehouden festivals, een eventuele voortzetting voor de komende jaren zal worden meegenomen.

Het moge bekend zijn dat, na het eerste succesvolle Cultuurfestival, het tweede geconcentreerde Cultuurfestival ondanks het frisse weer een nog groter publiek trok en de diverse podia gedurende de gehele dag continu volledig bezet waren. De Kunst en Culturele organisaties konden hun talenten tonen, waarop de Soester bevolking enthousiast reageerde.

Het is ons opgevallen dat er meerdere keren vanuit de Raad bijzonder positief is gereageerd op het Cultuurfestival, te meer daar zo’n festival belangrijk is voor de harmonie en gemeenschapszin binnen ons dorp. Met name de diversiteit van de geboden voorstellingen die alle geledingen van onze samenleving (jong/oud/autochtoon/allochtoon) betrekken en raken is van groot belang. 

De Raad zal hieruit ook de consequentie moeten trekken hieraan een structureel vervolg te geven.

Het Platformbestuur vindt het van belang dat het festival jaarlijks zal worden gehouden, daar anders een te groot afbreukrisico plaatsvindt en veel extra kosten en energie benodigd zijn om het festival opnieuw onder de aandacht te brengen. 

Het is zeer onwenselijk dat het Cultuurplatform jaarlijks met de pet rond moet om het festival te kunnen organiseren.

Het Cultuurplatform vraagt dan ook aan de Raad haar steun te verlenen door akkoord te gaan met een structureel jaarlijks vervolg tot en met 2008.

Het festival, dat geheel door vrijwilligers wordt georganiseerd kost 15.000 Euro.

Vanuit de subsidie-organisaties (Prins Bernhard Cultuurfonds en KF Heinfonds) is geen toezegging meer te verwachten.

Jaarlijks zal een budget van 12.000 Euro vanuit de Gemeente nodig zijn.

3.000 Euro komt uit sponsorgelden.

De Gemeente vragen wij garant te staan voor de totale kosten van 15.000 Euro.

Het spreekt voor zich dat de gemeente hierbij een inspanningsverplichting, alsmede kwaliteitseisen aan het Cultuurplatform kan opleggen.

Cultuurpunt

In de Cultuurvisie staat ook als opdracht aan het College, dat halverwege 2004 op basis van een evaluatie een besluit moet worden genomen over voortzetting van het cultuurpunt en de inzet van de cultuurconsulent.

Graag wijs ik de Raadsleden op het door de gemeente geschreven projectplan Cultuurpunt dd. 17 juni 2002, waarin staat “Ter uitvoering van het plaatselijk cultuurbeleid is in beide gemeenten (Baarn en Soest) besloten een Cultuurpunt op te zetten. De aan te stellen Cultuurconsulent zal hier invulling aan moeten geven”.

In het kader van het Provinciaal Actieplan Cultuurbereik, heeft de gemeente Soest middels het door haar ingediende projectplan over 2003 en 2004 totaal €. 91.000 Euro ontvangen. Zelf heeft de Gemeente Soest bij de Provincie aannemelijk kunnen maken d.m.v. haar eigen woorden; “nog geen geld te investeren, althans de eerste periode niet, daar zij subsidie continueert  in de bestaande formatie van de Bibliotheek.”

Vandaag precies twee maanden geleden is met groot vertoon het Cultuurpunt in IDEA door Wethouder Harry Witte geopend. Deze sprak hierbij van het grote belang voor de gemeente Soest.

Die mening delen wij. (zie ook onze Nota dd. 20-12-2002: Naar een inspirerend Cultuurbeleid”, waarin wij spraken van een Cultureel Servicebureau)

Nu het Cultuurpunt recentelijk met gemeenschapsgeld is ingericht, is het van belang ook de continuïteit hiervan te verzekeren waarbij tevens voorkomen wordt dat de 91.000 Euro weggegooid geld blijkt te zijn.

Wij verzoeken dan ook de Raad hier haar verantwoordelijkheid in te nemen door dit nieuwe beleid te ondersteunen.

Ik dank U voor uw aandacht.

 

Bert Smit

Stichting Cultuurplatform Soest

Soest, 16 juni 2004


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO