Cultureel Manifest

01-10-2002
Het “Cultureel Manifest Soest”

Geachte Gemeenteraad,

Het “Cultureel Manifest Soest” is opgesteld ter voorbereiding en naar aanleiding van het door de sociaal Culturele Vereniging Artishock georganiseerde "Groot Soester Cultuurdebat” op 27 september 2002.

Het vertegenwoordigt de mening van de onder het manifest geplaatste personen.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 • Een aantrekkelijk cultureel klimaat is van primair belang voor de inwoners van de gemeente Soest.
 • De basis van zo’n klimaat zou moeten bestaan uit een breed aanbod van kwalitatief goede culturele activiteiten.
 • Een aantrekkelijk cultureel klimaat stelt eisen aan de omvang en kwaliteit van de culturele infrastructuur.
 • Veel van de beschikbare ruimten passen niet of onvoldoende aan de eisen van deze tijd.
 • Hiernaast zijn te weinig Soesters op de hoogte van de culturele activiteiten binnen de gemeente door het ontbreken van een goede organisatie en presentatie.
 • Vastgesteld kan worden dat grote groepen inwoners niet deelnemen aan culturele activiteiten. Met name geldt dat voor jongeren.
 • De verenigingen/stichtingen die zich in onze gemeente bezighouden met cultuur zullen beter moeten gaan samenwerken.

In het Raadsprogramma 2002 – 2006 stelt de gemeenteraad onder het hoofdstuk Sport, cultuur en recreatie voor:

Bij kunst en cultuur moeten versterkt worden die activiteiten waarmee de gemeenschappen in Soest en Soesterberg zich positief onderscheiden en getoond heeft goed te zijn.

Daarom moet de actieve amateurkunstbeoefening worden gekoesterd o.a. door inspanningen gericht op beschikbaarheid van voldoende aanbod van geschikte en betaalbare ruimte ”.

Het manifest bevat een drietal concrete voorstellen en aanbevelingen gericht aan de Gemeenteraad en het College, alsmede de kunst en Culturele instellingen of verenigingen binnen de Gemeente Soest.

Het manifest dient slechts als startpunt voor een constructieve samenwerking tussen de diverse culturele verenigingen en instellingen alsmede de Gemeenteraad en het Gemeentebestuur om te komen tot een structureel duurzaam Cultuurbeleid in Soest waardoor kunst en Cultuur door toename van deelname en waardering op een hoger plan komt.

De volgende drie punten, welke in stellingen worden verwoord vormen de uitgangspunten van het manifest en pretenderen niet een complete oplossing voor het verbeteren van kunst en cultuur binnen de gemeente te zijn.

Stelling 1

De Kunst en Culturele instellingen binnen Soest zullen zelf moeten zorgen voor een Cultureel Platform waarin uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen plaatsvindt en waardoor de Kunst en Cultuur als platform tevens gesprekpartner zijn voor de verdere beleidsontwikkeling binnen de gemeente Soest.

Uitwerking

De initiatiefnemers zullen binnen enkele weken een uitnodiging naar alle culturele instellingen doen uitgaan waarin de afgevaardigden van besturen worden uitgenodigd aanwezig te zijn op een oprichtingsvergadering van het “Cultuur Platform Soest”.

Stelling 2

De Initiatiefnemers verzoeken de gemeente Soest positief en constructief mee te werken aan de totstandkoming en het functioneren van het “Cultuur Platform Soest”.

Uitwerking

De gemeente zal gevraagd worden de volgende bijdrage te leveren:

 • Het ambtelijk ondersteunen van het “Cultuur Platform Soest”
 • Het bestuurlijk, College en Raad,  interesseren voor de ontwikkelingen binnen het “Cultuur Platform Soest” door regelmatige informatie uitwisseling of deelname aan de vergaderingen.
 • Haar eigen inbreng m.b.t. ideeën aangaande de verbetering van het Kunst en Cultuur Beleid binnen de gemeente Soest .
 • De initiatiefnemers de beschikking te geven over een startbudget, waardoor de activiteiten t.b.v. de oprichting en eerste vergaderingen kunnen worden bekostigd.

De initiatiefnemers gaan er van uit dat de vergaderingen kosteloos in de Brede Bibliotheek kunnen plaatsvinden.

Stelling 3

Op dit moment wordt er binnen de gemeente gewerkt aan de totstandkoming van een Gemeentelijke Cultuurvisie.

De initiatiefnemers verzoeken de gemeente Soest, via het “Cultuur Platform Soest”, inbreng te hebben in de totstandkoming hiervan.

Uitwerking

De betreffende afdeling te vragen binnenkort in contact te treden met de initiatiefnemers teneinde afspraken te maken waardoor de meningen en ideeën van het “Cultuur Platform Soest” rond een Cultuurvisie ook in dit beleidsdocument worden opgenomen.

Vooruitlopend op de oprichting van het “Cultuur Platform Soest” en de totstandkoming van een actieprogramma Cultuur, verzoekt de oprichtingscommissie de gemeenteraad daarom voor in de net begonnen raadsperiode ten aanzien van Kunst en Cultuur in Soest aandacht

te besteden aan de volgende hoofdpunten:

 • Het reorganiseren en het op peil brengen van de culturele infrastructuur.
 • De mogelijkheden scheppen voor en stimuleren van nieuwe culturele activiteiten.
 • Een meerjarenplan financiering basisvoorzieningen op te stellen.
 • Een omschrijving maken waaraan amateurverenigingen moeten voldoen om voor een basissubsidie in aanmerking te komen.
 • Een financieringsregeling opstellen ten behoeve van de amateurkunst.
 • Een financieringsregeling opstellen ten behoeve van de podiumkunsten.
 • Voor Soester beeldend kunstenaars de mogelijkheid openen betaalbare atelierruimte te betrekken.
 • Een beleid- en beheerbegroting op te stellen, waarin het hoofdstuk Kunst en Cultuur apart is opgenomen, waardoor meer transparantie en duidelijkheid ontstaat.

Het Cultureel Manifest Soest

wordt onderschreven door:

Werner Paans

Bert Smit

Jan Visser

Genoemde personen zijn de initiatiefnemers van het “Cultuur Platform Soest".

Op 7 oktober 2002

aangeboden aan de Burgemeester van Soest,

drs. J.J.L.M. Janssen


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest