Cultureel Statement 2009

28-10-2009
Geachte Raadsleden, Geacht College,

Op 2 juli 2009 werd tijdens de raadsvergadering de Cultuurnota 2010 – 2014 unaniem aangenomen, waarbij de door u van belang geachte actiepunten zouden worden uitgevoerd of gecontinueerd.

In de samenvatting van de cultuurnota werden door U een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld, waaronder:

Uw vastgestelde missie voor kunst en cultuur

Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige culturele gemeente. Inspiratie, beleving, individuele ontplooiing, overdracht van waarden en tradities, cultuurdeelname, talentontwikkeling, economische impulsen, een actief verenigingsleven, leefbaarheid en sociale samenhang, en zo veel meer: wij voeren daarom een actief cultuurbeleid dat erop is gericht jong en oud in contact te brengen (en te houden) met kunst en cultuur

Uw vastgestelde visie voor kunst en cultuur

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Soest en Soesterberg. Het belang van cultuur voor de samenleving is dat het mensen ontwikkelt en samenbindt. Iedereen moet een kans en de gelegenheid krijgen te participeren. Daarom benoemen wij speciale doelgroepen die nu op het gebied van cultuurparticipatie een achterstand kennen. Dat zijn de jeugd en gezinnen met lagere inkomens.

Bestaand en ingezet beleid

Gelet op het grote belang dat de Gemeente en het Cultuurplatform hechten aan de cultuurparticipatie en ontwikkeling bij de jeugd, alsmede de hoeveelheid energie en kosten die gepaard gingen bij de uiteindelijke opzet hiervan, dringen wij er bij de Raad en het College op aan het ingezette beleid van de projecten “Talentontwikkeling jongeren: Soestvrijstaal;” (€ 18.000) en het “Cultuurprogramma in het primair onderwijs”  (€ 24.000) voort te zetten.

Bij Soestvrijstaal gaat het om nieuwe gelden, en bij het Cultuurprogramma om inzet van bestaande gelden (budget Stimulering Bredeschoolconcept post 6290426).

Indien nieuw beleid niet kan worden gehonoreerd, zal ook een belangrijk deel van de door u in juli van dit jaar aangenomen cultuurvisie niet kunnen worden uitgevoerd.

Wij gaan er van uit dat de Raad nog steeds het belang van haar besluit inziet.

Het betreft de budgetten voor:

Soestvrijstaal                              (€ 18.000)

100-stoelenregeling                     (€   5.000)

Onderhoud kunstwerken             (€ 13.500)  Verdere verpaupering dreigt!!

subsidie Kunstlint in de lente      (€   1.750)

subsidie Cultuurplatform            (€   2.500)

cultuurgarantiefonds                   (€ 10.000)

In de bijlage van de gemeentelijke cultuurvisie treft u ook de financiële uitwerking van bestaand en nieuw beleid aan. Deze bijlage voegen wij hierbij.

Nu er in het algemeen binnen Soest keuzes moeten worden gemaakt, wil het Cultuurplatform samen met U in  de komende kerntakendiscussie meedenken over de inzet van kunst en cultuur en de budgettaire keuzes die hierbij moeten worden gemaakt.

Vriendelijke groet,

Bert Smit
voorzitter

Stichting Cultuurplatform Soest

 


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO