Bestuurlijke structuur Cultuurplatform 2010

28-10-2009
Algemeen

Acht jaar geleden ging het Cultuurplatform van start. Het is nu binnen Soest een bekende en erkende culturele koepelorganisatie geworden. Die ontwikkeling geeft aanleiding tot bestuurlijke aanpassingen.

Die aanpassingen zijn gewenst, gezien de omvang en de invloed die het Platform als vertegenwoordiger en spreekbuis van het kunst en culturele veld binnen Soest heeft. Met die aanpassingen wordt beoogd meer de breedte van het culturele veld, en het draagvlak van stellingnames en activiteiten te laten zien.

Vanaf  2010 zal eerst nog informeel volgens deze structuur worden gewerkt, waardoor ervaring kan worden opgedaan.

In 2011 zal,via aanpassing van de Stichtingsstatuten de nieuwe structuur worden geformaliseerd.

De Stichting Cultuurplatform Soest zal in dit model  een Algemeen Bestuur van negen personen kennen, en een Dagelijks Bestuur gevormd door vijf leden uit dit Algemeen Bestuur.

Om recht te doen aan hetgeen beoogd wordt is een verdeling van taken en verantwoordelijkheden voorzien die zich in grote lijnen als volgt laat samenvatten:

Algemeen Bestuur
De taken van het Algemeen Bestuur zijn:

  • het uitdragen van het gedachtegoed van de Stichting Cultuurplatform Soest en het inzetten van het eigen netwerk ten behoeve van de voortgang van het te voeren beleid
  • het initiëren, beoordelen en adviseren van de te volgen strategie, de culturele dossiers (projecten)
  • het jaarlijks evalueren van de geboekte voortgang
  • het beoordelen en vaststellen van de jaarplannen, jaarverslagen en financiële rapportages
  • ppkomen voor de belangen van de gehele culturele sector van Soest.

Het Algemeen Bestuur vergadert drie maal per jaar.

De samenstelling van het Algemeen Bestuur is:
Bert Smit                                 Voorzitter / Penningmeester
Marijke de Jong                      Secretaris
Jan Hazelaar                           Lid
Gerda Masselink                     Lid
John Wijnands                        Lid      
Monica Kalbvleesch                Lid       (Idea)
Joan Heidinga                         Lid       (Cabrio)
Karin de Bruin                         Lid       (Beeldend kunstenaar)
Andries Schokker                    Lid       (Artishock)

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor:

  • de bestuurlijke en organisatorische gang van zaken van de Stichting
  • het uitzetten van de koers van het te volgen beleid, alsmede de vertaling naar de projecten en de uitvoering hiervan.
  • het onderhouden van de contacten met ambtenaren en politici binnen de gemeente en de provincie, alsmede de belangenorganisaties, zoals het Toeristisch Platform Soest, Soester Zakenkring, Hart van de Heuvelrug, het Utrechts Landschap enz.
  • de benoeming cq vervanging van bestuursleden

Het Dagelijks Bestuur houdt tevens voeling met zijn achterban, de deelnemers aan het Cultuurplatform.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is:

Bert Smit                                 Voorzitter / Penningmeester
Marijke de Jong                      Secretaris
Jan Hazelaar                           Lid
Gerda Masselink                     Lid
John Wijnands                         Lid


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest