Brief aan het College van B & W inzake de 1% regeling

03-04-2008

Gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest
t.a.v. Het College van Burgemeester en Wethouders

Soest, 3 april 2008

Geacht College,

De afgelopen periode heeft het Cultuurplatform diverse besprekingen gevoerd met mevrouw M.A.A. Draaijer (afd. SOW) waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de orde kwamen:

  • De situatie met betrekking tot de commissie Beeldende kunst
  • De Geldstroom t.b.v. de beeldende kunst in de openbare ruimte voortvloeiend uit de 1% regeling

Van mevrouw Draaijer begrepen wij dat de commissie beeldende kunst een passief bestaan lijdt, waardoor de taken voortkomende uit de verordening dd. 20 februari 2003, niet meer ter hand worden genomen.

In deze gemeentelijke verordening staan de volgende taken beschreven:

 De commissie Beeldende Kunst houdt zich bezig met de kwaliteitsadvisering op het gebied van:

1.  - kunstaankopen;

    - kunstopdrachten;

    - de uitvoering van de 1%-regeling bij openbare gebouwen en exploitatie-opzet­ten;

    - besteding van het Fonds Kunstaankopen;

    - educatieve aspecten op het terrein van de beeldende kunst;

    - vormgevingsaspecten;

    - ateliervoorziening;

    - de kunstuitleen.

2. Het bevorderen van overleg en samenwer­king tussen personen en instellin­gen die binnen de gemeente op dit terrein werkzaam zijn.

3. De advisering van de commissie Beeldende Kunst is primair gericht op de kwaliteitsadvisering.

Daarnaast kan de commissie ook problemen ten aanzien van bestaand beleid   en wensen voor nieuw beleid signaleren en desgevraagd adviseren over  beleidsvoornemens van het college op het gebied van de beeldende kunst.

4. "De commissie kan desgevraagd, adviseren over andere dan de hiervoor onder lid 1 genoemde cultuuraspecten. De commissie is bevoegd om te bepalen dat met achtneming van de door haar te stellen regels/voorwaarden een advies over een met name aan te duiden aangelegenheid namens haar wordt uitge­bracht door een of meer leden van de commissie of (een) door de commissie aangewe­zen deskundige(n)".

 Onze vragen aan het College zijn:

  • Is het College op de hoogte dat de verordening dd.20 februari 2003 niet meer wordt toegepast?
  • Is het College van mening dat de commissie Beeldende kunst moet worden opgeheven?

1% regeling

Reeds enige tijd is er binnen onze gemeente geen sprake meer van gelden voortvloeiend uit de 1% regeling vanuit gemeentelijke aanbestedingsprojecten, terwijl er binnen onze gemeente de afgelopen jaren diverse projecten, w.o. Koningsvaren, tot stand zijn gekomen.

Van mevrouw Draaijer begrepen wij dat deze 1% regeling binnen de gemeente Soest niet meer wordt toegepast.

Onze vraag aan het College is:

  • Is het College van mening dat de 1% regeling niet meer moet worden toegepast binnen de gemeente Soest?
  • Indien dit zo is, is het College zich er van bewust dat hierdoor de komende jaren geen beeldende kunst in de openbare ruimte vanuit de 1% regeling zal worden aangeschaft en gefinancierd?
  • Neemt het College andere maatregelen teneinde beeldende kunst in de openbare ruimte te continueren en als zodanig te financieren?

Het Cultuurplatform is van mening dat indien de beeldende kunst in de openbare ruimte niet kan worden gecontinueerd op termijn verschraling met betrekking tot deze vorm van kunst binnen onze gemeente zal plaatsvinden.

Graag wachten wij uw antwoord hieromtrent af.

Hoogachtend,

Bert Smit
Voorzitter

cc. Mevrouw M.A.A. Draaijer (SOW)


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO